Inici > Avís Legal

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'us i accés al lloc web o servei d'Internet que la societat Alonso & Piedra y Asociados S.L. (amb domicili social a Barcelona, Rambla de Catalunya 85, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tom 25.536, foli 152, full nombre B.90738, inscripció 1ª) posa a disposició dels usuaris a través de los dominios genéricos alonsopiedra.com, alonsopiedra.es i alonsopiedra.cat, per a informar sobre l'actividad del grup Alonso & Piedra i dels seus productes i serveis.

L'ús per part de qualsevol usuari dels diversos llocs web dels dominis esmentats en el paràgraf anterior comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que estan permanentment exposats en la web, sota la versió publicada i vigent a cada moment. A aquest efecte, es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades en la pàgina web cada vegada que accedeixi, així com la necessitat de recarregar a cada moment els continguts que es trobin en la memòria caché del propi ordinador de l'usuari a fi de rebre una informació plenament actualitzada.

Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis d'aquest lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol altra persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió.

Alonso & Piedra i Associats S. L. es reserva el dret a excloure a l'usuari del servei sense previ avís i a adoptar quantes mesures consideri oportunes a cada moment a fi d'evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.

Responsabilitat

Alonso & Piedra i Asociados S.L. no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través aquest. En conseqüència, Alonso & Piedra i Asociados S.L. i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control d'Alonso & Piedra i Asociados S.L. o dels proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major. Alonso & Piedra i Asociados S.L. tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través de la web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir en tot cas infal·libles, i si escau han de ser contrastades amb altres fonts, prèviament a adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran pel seu exclusiu compte i risc.

Alonso & Piedra i Asociados S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació amb un usuari concret o en general.

Tret que s'estableixi expressament el contrari en cada cas, Alonso & Piedra i Asociados S.L. no intervé, participa, ni assumeix cap garantia en relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris. Alonso & Piedra i Asociados S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l'usuari a causa de la la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altre derivat de la seva navegació. L'usuari haurà d'observar totes les normes, condicions i mesures que s'especifiquen i determinen en el propi lloc web.

Copyright © 2011 ALONSO & PIEDRA Y ASOCIADOS S.L. Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d'Alonso & Piedra i Asociados S.L. o, si escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si intervé l'autorització expressa d'Alonso & Piedra i Asociados S.L. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d'Alonso & Piedra i Asociados S.L. dels indicats drets de propietat intel·lectual.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualsevol dels actes d'explotació referits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

Política de privacitat.

L'usuari, a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació i manejar una sèrie d'aplicacions o eines. Totes les dades facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els quals intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals se'ls hagin comunicat, a l'empara de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional. Es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja sigui a nivell extern o en el marc de la pròpia estructura o personal depenent, atenent a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals puguin estar exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del mitjà físic o natural. AL mateix temps, es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres compleixen els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts en la normativa vigent a cada moment. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient, i se li adverteix expressament, que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

a) Navegació

La simple navegació a través del lloc web d'Alonso & Piedra té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l'usuari. S'adverteix expressament a l'usuari que el lloc web d'Alonso & Piedra utilitza cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir cookies creades per altres proveïdors. Les cookies faciliten informació sobre la data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la nostra web i els continguts triats en la navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies en el seu disc dur, cal consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

b) Dades de caràcter personal.

Per al cas que a un usuari -persona física- se li requereixi el registre de les seves dades personals, per a permetre l'accés, ús, o contractació d'algun servei facilitat a través del lloc web d'Alonso & Piedra, se li informarà expressament que aquestes dades, juntament amb les quals s'originin com a conseqüència de l'execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis i productes contractats i que els mateixos seran incorporats als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a Alonso & Piedra i Asociados S.L. per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d'aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els termes previstos en les disposicions aplicables.

Al mateix temps, l'aportació de les dades personals per part de l'usuari, comportarà l'acceptació voluntària de la cessió i transmissió d'aquestes dades, amb les mateixes finalitats que els indicats en l'apartat anterior, a les societats pertanyents al grup d'empreses, auxiliars i participades, de les quals Alonso & Piedra i Asociados S.L. formi part a cada moment. Així com l'autorització a Alonso & Piedra i Asociados S.L. per a rebre de les indicades societats informacions que hagi en els arxius d'aquestes, perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot de forma interconnectada, amb les finalitats expressades. Les activitats realitzades per les diferents societats o entitats concessionàries anteriorment indicades comprenen les de tipus immobiliari en totes les modalitats: administració de finques, gestió de patrimonis, agència immobiliària i altres serveis relacionats.

L'autorització de l'usuari al tractament i cessió indicats en els dos apartats anteriors té caràcter voluntari, podent, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades vigent a cada moment, revocar l'autorització aquí concedida per al tractament o la cessió d'us dades personals. En tot cas, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és Alonso & Piedra i Asociados S.L., amb domicili social a Barcelona, Rambla de Catalunya 85, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 25.536, foli 152, fulla nombre B.90738, inscripció 1.

Finalment s'adverteix a l'usuari que el lloc web d'Alonso & Piedra pot facilitar l'accés mitjançant enllaços a diferents llocs webs corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a Alonso & Piedra i Asociados S.L., i que no serà responsable en relació al registre en aquests llocs web de les dades de caràcter personal.